Symmetrel 100mg Amantadine Anvendelse, bivirkninger og dosering. Pris i onlineapotek. Generisk medicin uden recept.

Hvad er Symmetrel, og hvordan bruges det?

Symmetrel 100mg er en receptpligtig medicin, der bruges til at behandle symptomerne på influenza A og Parkinsons sygdom. Symmetrel kan bruges alene eller sammen med anden medicin.

Symmetrel tilhører en klasse af lægemidler kaldet antiparkinsonmidler, dopaminagonister; Antivirale midler, influenza.

Det vides ikke, om Symmetrel 100mg er sikkert og effektivt til børn under 1 år.

Hvad er de mulige bivirkninger af Symmetrel 100mg?

Symmetrel kan forårsage alvorlige bivirkninger, herunder:

 • nældefeber,
 • åndedrætsbesvær,
 • hævelse af dit ansigt, læber, tunge eller hals,
 • ekstrem døsighed,
 • falder i søvn pludseligt selv efter at have følt sig vågen,
 • svimmelhed,
 • stakåndet,
 • hævelse i dine hænder eller fødder,
 • smertefuld eller vanskelig vandladning,
 • depression,
 • agitation,
 • aggression,
 • adfærdsændringer,
 • hallucinationer,
 • tanker eller skade dig selv,
 • anfald,
 • meget stive (stive) muskler,
 • høj feber,
 • svedeture,
 • forvirring,
 • hurtige eller ujævne hjerteslag, og
 • rystelser

Få lægehjælp med det samme, hvis du har nogle af symptomerne nævnt ovenfor.

De mest almindelige bivirkninger af Symmetrel omfatter:

 • svimmelhed,
 • falder,
 • tør mund,
 • hævelse i dine ben eller fødder,
 • kvalme,
 • forstoppelse, og
 • søvnproblemer (søvnløshed)

Fortæl det til lægen, hvis du har en bivirkning, der generer dig, eller som ikke forsvinder.

Disse er ikke alle de mulige bivirkninger af Symmetrel. Spørg din læge eller apotek for mere information.

Ring til din læge for lægehjælp om bivirkninger. Du kan rapportere bivirkninger til FDA på 1-800-FDA-1088.

BESKRIVELSE

SYMMETREL (Amantadine Hydrochloride, USP) betegnes generisk som amantadinhydrochlorid og kemisk som 1-adamantanaminhydrochlorid.

SYMMETREL®  (Amantadine Hydrochloride) Structural Formula Illustration

Amantadinhydrochlorid er et stabilt hvidt eller næsten hvidt krystallinsk pulver, frit opløseligt i vand og opløseligt i alkohol og i chloroform.

Amantadin hydrochlorid har farmakologiske virkninger som både et anti-Parkinson og et antiviralt lægemiddel.

SYMMETREL (amantadinhydrochlorid) fås i tabletter og sirup.

Hver tablet beregnet til oral administration indeholder 100 mg amantadinhydrochlorid og har følgende inaktive ingredienser: hydroxypropylmethylcellulose, magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelsesglycolat, FD&C Yellow No. 6.

SYMMETREL 100mg sirup indeholder 50 mg amantadinhydrochlorid pr. 5 ml og har følgende inaktive ingredienser: kunstig hindbærsmag, citronsyre, methylparaben, propylparaben og sorbitolopløsning.

INDIKATIONER

Behandling af Parkinsons sygdom

 • Idiopatisk parkinsonisme;
 • Sekundær parkinsonisme (f.eks. af post-encephalitisk type, af cerebrovaskulær oprindelse eller lægemiddelinduceret parkinsonisme) (se pkt. DRUGSINTERAKTIONER ).

Forebyggelse og behandling af tegn og symptomer på infektion forårsaget af forskellige stammer af influenza A-virus

 • Til individuel og masseprofylakse hos personer, der er udsat for infektionsrisiko, især når vaccination ikke er tilgængelig eller kontraindiceret;
 • Profylakse i forbindelse med inaktiveret vaccine under et udbrud, indtil der udvikles beskyttende antistoffer

Amantadin er indiceret til behandling af aktiv influenza A-infektion, når det administreres inden for 48 timer efter symptomernes begyndelse.

Blandt pædiatriske patienter er Symmetrel kun indiceret til børn i alderen 5 år og derover.

Ved brug af Symmetrel, enten hos enkeltpersoner eller i grupper af patienter, er det vigtigt, at behandlingen gives under lægeligt tilsyn.

DOSERING OG ADMINISTRATION

Doseringsregime

Generel målgruppe

Parkinsons sygdom

Indledningsvis 100 mg dagligt, øget efter en uge til 200 mg dagligt i 2 opdelte doser. Dosis kan titreres i forhold til tegn og symptomer. Mængder over 200 mg dagligt (op til maksimalt 300 mg dagligt i opdelte doser) kan give en vis yderligere lindring, men kan også være forbundet med stigende toksicitet. I disse tilfælde skal dosis øges gradvist med intervaller på ikke mindre end 1 uge. Amantadin virker inden for et par dage, men ser ofte ud til at miste noget af sin effekt inden for et par måneders kontinuerlig behandling.

Effektiviteten af amantadin kan forlænges ved midlertidig tilbagetrækning, som ser ud til at genoprette aktiviteten.

Behandling med Symmetrel 100 mg skal reduceres gradvist, fordi pludselig seponering kan forværre Parkinsons syndrom, uanset patientens respons på behandlingen (se pkt. ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER ).

Symmetrel bør tages ved måltiderne, helst om morgenen og ved middagstid.

Kombineret behandling: Andet antiparkinsonpræparat med+h, som patienten allerede er i behandling, bør fortsættes i første fase af behandlingen med Symmetrel. I mange tilfælde er det så muligt gradvist at reducere doseringen af den anden medicin uden at påvirke behandlingens respons. Hvis der opstår øgede bivirkninger, bør dosis reduceres hurtigere. Hos patienter, der allerede får store doser antikolinerge midler eller L-dopa, bør den indledende lavdosisfase af behandlingen med Symmetrel 100 mg forlænges til 15 dage.

Lægemiddelinduceret Parkinsonisme

Når behandling af lægemiddelinduceret Parkinsonisme gennem dosisreduktion af forårsagende lægemiddel ikke er praktisk, kan Symmetrel påbegyndes med 100 mg to gange dagligt. Behandling med Symmetrel 100 mg kan reduceres, når de ekstra pyramidale symptomer er under kontrol i en periode.

Type A-virusinfluenza - forebyggelse og behandling

Voksne (i alderen 19-65 år): 200 mg dagligt i 2 opdelte doser. .

Effektiv forebyggelse og behandling af influenza A er blevet rapporteret med en dosis på 100 mg dagligt (I tilfælde af intolerance til 200 mg dagligt, kan en dosis på 100 mg dagligt anvendes).

Forebyggelse: Til profylakse bør dette regime startes i forventning om kontakt og fortsættes under varigheden af influenza A-udbruddet, normalt i ca. 6 uger. Når det bruges sammen med inaktiveret influenza A-vaccine, skal amantadin fortsættes i 2 til 3 uger efter administration af vaccinen.

Behandling: Det er tilrådeligt at begynde at behandle influenza så tidligt som muligt og fortsætte i 4 til 5 dage. Når amantadin startes inden for 48 timer efter symptomernes begyndelse, reduceres varigheden af feber og andre virkninger med 1 dag, og den betændelsesreaktion af det mindre bronkiale træ, der normalt ledsager influenza, forsvinder hurtigere.

Særlige Populationer

Pædiatriske patienter (under 18 år)

Type A-virusinfluenza – forebyggelse og behandling

 • Børn i alderen 5 til 9 år: 100 mg dagligt som en enkelt dosis.
 • Børn i alderen 10 til 18 år: 200 mg dagligt i 2 opdelte doser.
Geriatriske patienter (65 år eller derover)

Plasmaamantadinkoncentrationer påvirkes af nyrefunktionen. Hos ældre har eliminationshalveringstiden tendens til at være længere og renal clearance lavere end hos yngre forsøgspersoner. En dosis på ikke over 100 mg daglig anbefales derfor til ældre patienter uden nyresygdom. Hvis patienten har nedsat nyrefunktion, bør doseringsintervallet justeres (se pkt DOSERING OG ADMINISTRATION - Nedsat nyrefunktion ).

Nedsat nyrefunktion

Hos patienter med nedsat nyrefunktion og under hæmodialyse er eliminationshalveringstiden for amantadin væsentligt forlænget, hvilket resulterer i forhøjede plasmakoncentrationer. Omhyggelig justering af dosis af Symmetrel 100 mg ved at øge doseringsintervallet i henhold til kreatininclearance (se tabel 1) er påkrævet hos disse patienter.

Til patienter med kompromitteret nyrefunktion, der behandles for influenza A-infektion, bør en startdosis på 200 mg Symmetrel administreres den første dag. Til patienter med kompromitteret nyrefunktion, der påbegyndes behandling med Symmetrel 100 mg mod Parkinsons sygdom, bør en startdosis på 100 mg/dag anvendes den første dag.

Dosis derefter: 100mg med interval vist nedenfor

Til patienter i hæmodialyse bør der gives en vedligeholdelsesdosis på 100 mg én gang hver 7. dag (dvs. én gang om ugen) fra den 8. dag.

Ideelt set bør plasmaamantadinkoncentrationer overvåges. Omhyggelig overvågning af patienten anbefales (se pkt KLINISK FARMAKOLOGI/Farmakokinetik/Særlige populationer ).

Administrationsmetode

Kapslerne bør tages oralt med mad for at undgå maveirritation.

HVORDAN LEVERET

Opbevaring og håndtering

Se foldeboks.

Symmetrel 100mg bør ikke anvendes efter datoen mærket "EXP" på pakningen.

Producent: Novartis Pharma AG, Basel, Schweiz. Revideret: april 2019.

BIVIRKNINGER

Amantadines uønskede virkninger er ofte af mild og forbigående karakter. De opstår normalt inden for de første 2-4 dage af behandlingen og forsvinder straks inden for 24-48 timer efter seponering af amantadin.

En direkte sammenhæng mellem dosis og forekomst af bivirkninger er ikke blevet påvist; dog synes der at være en tendens til mere almindelige bivirkninger (som især påvirker centralnervesystemet) med stigende doser.

Bivirkninger fra kliniske forsøg, spontane rapporter og litteraturtilfælde (tabel 2) er opført efter MedDRA-systemorganklasse. Inden for hver systemorganklasse er bivirkningerne rangeret efter frekvens, med de hyppigste reaktioner først. Inden for hver frekvensgruppe er bivirkningerne præsenteret i rækkefølge efter faldende alvor. Derudover er den tilsvarende frekvenskategori for hver bivirkning baseret på følgende konvention (CIOMS III): meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til

Yderligere bivirkninger fra spontane rapporter og litteraturtilfælde (hyppighed ikke kendt)

Impulskontrolforstyrrelser

Patologisk gambling, øget libido, hyperseksualitet, tvangsforbrug eller køb, overspisning og tvangsspisning kan forekomme hos patienter behandlet med dopaminagonister inklusive Symmetrel (se pkt. ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER ).

DRUGSINTERAKTIONER

Observerede interaktioner, der resulterer i samtidig brug, anbefales ikke

Samtidig administration af amantadin med en fast dosiskombination af hydrochlorthiazid og triamteren kan reducere den systemiske clearance af lægemidlet, hvilket kan føre til øgede plasmakoncentrationer og toksiske virkninger (forvirring, hallucinationer, ataksi, myoklonus).

I isolerede tilfælde er psykotisk dekompensation blevet rapporteret hos patienter, der får amantadin og samtidig antipsykotisk medicin eller levodopa. Samtidig administration af amantadin og antikolinerge midler eller levodopa kan øge forvirring, hallucinationer, mareridt, mave-tarmforstyrrelser eller andre atropinlignende bivirkninger (se pkt. OVERDOSIS ).

Forventede interaktioner, der skal overvejes

Lægemidler, der virker på centralnervesystemet

Samtidig administration af amantadin og lægemidler eller stoffer (f.eks. alkohol), der virker på centralnervesystemet, kan resultere i additiv CNS-toksicitet. Tæt observation anbefales (se afsnittet OVERDOSIS ).

ADVARSLER

Inkluderet som en del af "FORHOLDSREGLER" Afsnit

FORHOLDSREGLER

Patienter med allerede eksisterende anfaldssygdomme er blevet rapporteret at udvikle en øget hyppighed af generaliserede anfald under amantadinbehandling. En reduktion i dosis kan minimere denne risiko. Disse patienter bør overvåges nøje.

En stigning i hallucinationer, forvirring og mareridt kan forekomme hos patienter med underliggende psykiatriske lidelser.

På grund af muligheden for alvorlige bivirkninger, bør der udvises forsigtighed ved ordinering af Symmetrel 100 mg til patienter, der behandles med lægemidler, der har CNS-effekter, eller for hvem risiciene opvejer fordelene ved behandlingen. Et lille antal selvmordsforsøg, hvoraf nogle var dødelige, er blevet rapporteret under behandling med amantadin. Fordi nogle patienter også har forsøgt selvmord ved at bruge en overdosis af amantadin, bør der udskrives recepter for den mindste mængde i overensstemmelse med god patientbehandling.

Perifert ødem, sandsynligvis på grund af lokal vaskulær forstyrrelse, kan forekomme under behandling med Symmetrel. Dette bør tages i betragtning hos patienter med en historie med hjertesvigt.

Særlig forsigtighed er påkrævet hos patienter, der lider af eller har en historie med tilbagevendende eksem, mavesår eller kardiovaskulære lidelser.

Symmetrel bør anvendes med forsigtighed til patienter med lever- eller nyrelidelser. I tilfælde af nedsat nyrefunktion bør dosis justeres i overensstemmelse med den enkelte patients kreatininclearance, og ideelt set bør plasmaamantadinkoncentrationer monitoreres. Da kun små mængder amantadin elimineres af patienter, der gennemgår hæmodialyse for nyresvigt, bør disse patienter have deres dosis justeret omhyggeligt for at undgå bivirkninger (se pkt. DOSERING OG ADMINISTRATION og afsnit OVERDOSIS ).

Hypotermi er blevet observeret hos børn. Der bør udvises forsigtighed ved ordinering af Symmetrel 100 mg til børn til forebyggelse og behandling af influenza type A-virussygdom (se også pkt. DOSERING OG ADMINISTRATION ).

Da amantadin har antikolinerge virkninger, bør det ikke gives til patienter med ubehandlet lukkevinkelglaukom.

Hvis der opstår sløret syn eller andre synsproblemer, bør en øjenlæge kontaktes for at udelukke hornhindeødem. I tilfælde af at hornhindeødem diagnosticeres, bør behandling med amantadin seponeres.

Afbrydelse af behandling

Pludselig seponering af amantadin kan resultere i forværring af symptomerne på Parkinsons sygdom eller i symptomer, der ligner malignt neuroleptisk syndrom (NMS), katatoni såvel som i kognitive manifestationer (f.eks. forvirring, desorientering, forværring af mental status, delirium). Der har været isolerede rapporter om en mulig sammenhæng mellem forekomst eller forværring af NMS eller neuroleptika-induceret katatoni og seponering af amantadin hos patienter, der samtidig tager neuroleptika. Behandling med amantadin bør derfor ikke stoppes brat.

Modstand

Resistens over for amantadin og rimantadin opnås let ved seriel passage af influenzavirusstammer in vitro eller in vivo i nærvær af lægemidlet. Influenza A-virus (kryds-) resistente over for amantadin og rimantadin kan opstå, når disse lægemidler bruges til at behandle influenzainfektioner. Tilsyneladende overførsel af lægemiddelresistente vira kan have været årsagen til manglende profylakse og behandling hos husstandskontakter og plejehjemspatienter. Der er dog til dato ingen beviser for, at den resistente virus producerer en sygdom, der på nogen måde er anderledes end den, der produceres af følsomme vira.

Impulskontrolforstyrrelser

Patienter bør overvåges regelmæssigt for udvikling af impulskontrolforstyrrelser. Patienter og pårørende bør gøres opmærksomme på, at adfærdssymptomer på impulskontrolforstyrrelser, herunder patologisk gambling, øget libido, hyperseksualitet, tvangsforbrug eller køb, overspisning og tvangsspisning kan forekomme hos patienter, der behandles med dopaminagonister inklusive Symmetrel. Dosisreduktion/tilspidset seponering bør overvejes, hvis sådanne symptomer udvikler sig.

Kørsel og brug af maskiner

Patienter, der får Symmetrel 100 mg, skal advares om, at svimmelhed, sløret syn og andre centralnervesymptomer (se pkt. BIVIRKNINGER ) kan forekomme og forringe patientens reaktion, i hvilket tilfælde de ikke bør køre bil eller betjene maskiner.

Graviditet, amning, kvinder og mænd med reproduktionspotentiale

Graviditet

Risikooversigt

Symmetrel 100mg er kontraindiceret under graviditet. Amantadin-relaterede komplikationer under graviditet er blevet rapporteret

Dyredata

Reproduktionstoksicitetsundersøgelser blev udført på rotter og kaniner. Hos rotter viste orale doser på 50 og 100 mg/kg sig at være teratogene

Amning

Risikooversigt

Amantadin overføres til modermælk. Bivirkninger er blevet rapporteret hos ammede spædbørn. Ammende mødre bør ikke tage Symmetrel.

Hunner og mænd med reproduktionspotentiale

Kvinder i den fødedygtige alder skal bruge effektiv prævention (metoder, der resulterer i mindre end 1 % graviditetsrater) under behandlingen og i 5 dage efter deres sidste dosis amantadin.

Infertilitet

Symmetrel i en dosis på 32 mg/kg/dag (svarende til den maksimalt anbefalede humane dosis på mg/m2-basis) indgivet til både han- og hunrotter nedsatte fertiliteten (se pkt. Ikke-klinisk toksikologi ).

OVERDOSIS

Overdosering (akut overdosis med multipla af den maksimalt anbefalede dosis eller overeksponering på grund af høje doser til ældre og/eller nedsat nyrefunktion) med Symmetrel kan føre til dødelig udgang (se pkt. ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER ).

Tegn og symptomer

Neuromuskulære forstyrrelser og symptomer på akut psykose er fremtrædende træk ved akut forgiftning med amantadin.

Centralnervesystemet

Hyperrefleksi, motorisk rastløshed, kramper, ekstrapyramidale tegn (torsionsspasmer, dystoniske stillinger), udvidede pupiller, dysfagi, forvirring, desorientering, delirium, synshallucinationer, myoklonus, aggression/fjendtlighed, nedsat bevidsthedsniveau og koma.

Åndedrætsorganerne

Hyperventilation, lungeødem, åndedrætsbesvær, herunder åndedrætsbesvær hos voksne.

Kardiovaskulære system

Der er rapporteret om hjertestop og pludselig hjertedød. Sinustakykardi, arytmi, hypertension.

Gastrointestinale system

Kvalme, opkastning, tør mund.

Nyrefunktion

Urinretention, nyreinsufficiens, inklusive stigning i BUN og nedsat kreatininclearance.

Overdosis fra kombineret lægemiddelbehandling

De perifere og centrale bivirkninger af antikolinerge lægemidler øges ved samtidig brug af amantadin, og akutte psykotiske reaktioner, som kan være identiske med dem, der er forårsaget af atropinforgiftning, kan forekomme, når der anvendes store doser antikolinerge midler. Hvor alkohol eller centralnervestimulerende midler er blevet taget samtidig, kan tegn og symptomer på akut forgiftning med amantadin forværres og/eller modificeres.

Ledelse

Der er ingen specifik modgift.

Fjernelse og/eller inaktivering af forgiftningsmiddel(er): induktion af opkastning og/eller gastrisk aspiration og udskylning, hvis patienten er ved bevidsthed, aktivt kul, saltvandsbehandling, hvis det vurderes hensigtsmæssigt. Da amantadin stort set udskilles uændret i urinen, er vedligeholdelse af nyreudskillelsesfunktionen, rigelig diurese og tvungen diurese, om nødvendigt, effektive til at fjerne det fra blodbanen. Forsuring af urinen fremmer udskillelsen af amantadin i urinen. Hæmodialyse fjerner ikke væsentlige mængder af Symmetrel; hos patienter med nyresvigt fjernede 4-timers hæmodialyse 7 til 15 mg efter en enkelt 300 mg oral dosis.

Overvågning af blodtryk, hjertefrekvens, EKG, respiration, kropstemperatur og behandling for mulig hypotension og hjertearytmier efter behov. Forsigtighed er påkrævet ved administration af adrenerge stoffer i tilfælde af hjertearytmier og hypotension, da den kliniske status kan forværres på grund af den arytmogene karakter af de adrenerge lægemidler.

Kramper og overdreven motorisk rastløshed: administrer antikonvulsiva såsom diazepam iv, paraldehyd im eller per rektum eller phenobarbital im

Akutte psykotiske symptomer, delirium, dystonisk kropsholdning, myokloniske manifestationer: Fysiostigmin ved langsom iv infusion (1 mg doser til voksne, 0,5 mg til børn) ved gentagen administration i henhold til initial respons og efterfølgende behov er blevet rapporteret.

Retention af urin: blæren skal kateteriseres; et indlagt kateter kan efterlades på plads i den nødvendige tid.

KONTRAINDIKATIONER

 • Graviditet;
 • Kendt overfølsomhed over for amantadin eller over for et eller flere af hjælpestofferne i Symmetrel.

KLINISK FARMAKOLOGI

Farmakoterapeutisk gruppe

Antiparkinsonmiddel og anti-influenzalt virostatisk middel.

Virkningsmekanisme (MOA)/Farmakodynamik (PD)

Som antiparkinsonmiddel

Amantadin menes at virke ved at øge frigivelsen af dopamin fra centrale neuroner og ved at forsinke dets genoptagelse i synaptiske vesikler.

Det kan også udøve en vis antikolinerg aktivitet.

Når det administreres enten alene eller i kombination med andre lægemidler, forbedrer amantadin både kardinaltegn og symptomer på parkinsonisme og funktionsevne.

Effekten indtræder normalt 2 til 5 dage efter behandlingens start. Det udøver en positiv effekt, især på akinesi, stivhed og tremor.

Som et anti-influenzalt virostatisk middel

Amantadin hæmmer specifikt replikationen af influenza A-vira ved lave koncentrationer. Ved hjælp af et følsomt plak-reduktionsassay hæmmes humane influenza A-vira inklusive H1N1, H2N2, H3N2 undertyper af 0,4 mikrogram/ml eller mindre amantadin. Den nøjagtige mekanisme for den antivirale aktivitet af Amantadin er ikke blevet fuldstændig belyst. Amantadin blokerer ionkanalaktiviteten af M2 viralt protein i influenzavirussen gennem allosterisk hæmning, og som følge heraf kan viral uncoating ikke finde sted. Dette hæmmer til sidst viral replikation. Effekter på sene replikative trin med svækket samling af virus er blevet fundet for visse fugleinfluenzavirus.

Farmakokinetik (PK)

Absorption

Amantadin absorberes langsomt, men næsten fuldstændigt. Maksimale plasmakoncentrationer på ca. 250 ng/ml og 500 ng/ml opnås inden for 3-4 timer efter enkelt oral administration af henholdsvis 100 mg og 200 mg amantadin.

Efter gentagen administration af 200 mg dagligt falder steady-state plasmakoncentrationen til 300 ng/ml inden for 3 dage.

Fordeling

In vitro er 67 % af amantadin bundet til plasmaproteiner. En betydelig mængde amantadin er bundet til røde blodlegemer. Koncentrationen af erytrocytamantadin hos normale raske frivillige er 2,66 gange plasmakoncentrationen.

Lægemidlets tilsyneladende distributionsvolumen (VD) er 5-10 l/kg, hvilket tyder på omfattende vævsbinding. Det aftager med stigende doser. Koncentrationen af amantadin i lunger, hjerte, nyrer, lever og milt er højere end i blodet.

Lægemidlet akkumuleres i nasale sekreter efter flere timer.

Amantadin krydser blod-hjerne-barrieren; det er dog ikke muligt at kvantificere denne begivenhed.

Biotransformation / Metabolisme

Amantadin metaboliseres i mindre omfang, og 8 metabolitter af lægemidlet er blevet identificeret. Hovedmetabolitten, den N-acetylerede metabolit, tegner sig for 5-15 % af den administrerede dosis. Den farmakologiske effekt eller toksicitet af metabolitter er ikke kendt.

Selvom indvirkningen af individets acetylatorstatus på stofskiftet af lægemidlet ikke er undersøgt grundigt, viser undersøgelser, at der ikke er nogen sammenhæng mellem NAT1 & NAT2 acetylator fænotype og amantadin acetylering.

Elimination

Amantadin elimineres hos raske unge voksne med en gennemsnitlig plasmaelimineringshalveringstid på 15 timer (10-31 timer).

Total plasmaclearance er omtrent det samme som renal clearance (250 ml/min). Renal amantadinclearance er meget højere end kreatininclearance, hvilket tyder på renal tubulær sekretion.

En enkelt dosis amantadin udskilles over 72 timer som følger: 65-85 % uændret, 5-15 % som acetylmetabolit i urinen og 1 % i fæces. Efter 4-5 dage forekommer 90 % af dosis uændret i urinen. Urinens pH har betydelig indflydelse på eliminationshastigheden, og stigning i urinens pH kan føre til et betydeligt fald i eliminationshastigheden af amantadin.

Dosisproportionalitet

Amantadin udviser dosisproportionel farmakokinetik over et dosisområde på 100 til 200 mg.

Særlige Populationer

Kønseffekt

Nogle få undersøgelser indikerer muligheden for højere renal clearance af amantadin hos mænd end hos kvinder.

Geriatriske patienter

Sammenlignet med data fra raske unge voksne er halveringstiden fordoblet, og renal clearance er nedsat. Renal/kreatinin-clearance-forholdet hos ældre forsøgspersoner er lavere end hos unge. Generelt er tubulær sekretion mere reduceret end glomerulær filtration hos ældre. Hos ældre patienter med nedsat nyrefunktion øger gentagen administration af 100 mg dagligt i 14 dage plasmakoncentrationen til det toksiske område.

Nedsat nyrefunktion

Da amantadin primært udskilles gennem nyrerne, kan det ophobes hos patienter med nedsat nyrefunktion. En kreatininclearance på mindre end 40 ml/[min. 1,73 m2] forårsager en 3- til 5-fold stigning i halveringstid og en 5-fold reduktion i total og renal clearance. Renal elimination er dominerende selv i tilfælde af nyresvigt.

Ældre patienter eller patienter, der lider af nyresvigt, bør modtage en tilstrækkelig reduceret dosis i overensstemmelse med individuel kreatininclearance. Målplasmaamantadinkoncentrationen bør ikke overstige et maksimum på 300 nanogram/ml.

Hæmodialyse

Lidt amantadin fjernes ved hæmodialyse; denne ineffektivitet kan være relateret til dens omfattende vævsbinding. Mindre end 5 % af en dosis elimineres efter 4 timers hæmodialyse. Den gennemsnitlige halveringstid når 24 dialysetimer.

Nedsat leverfunktion

Virkningen af nedsat leverfunktion på amantadins farmakokinetik er ikke kendt. Den største del af den administrerede dosis af amantadin udskilles uændret i urinen, og kun en lille del af lægemidlet metaboliseres i leveren (se Biotransformation/stofskifte ovenfor).

Mad effekt

Mad har ingen signifikant indflydelse på amantadins farmakokinetik. En lille forsinkelse i starten af absorptionen kan observeres efter administration af Symmetrel sammen med mad.

Etnisk følsomhed

Selvom virkningen af etnisk følsomhed og race på amantadins farmakokinetik ikke er blevet undersøgt grundigt, vides det ikke, at dispositionen af amantadin er styret af genetiske faktorer (se Biotransformation/stofskifte over).

Kliniske Studier

Symmetrel er et etableret produkt. Der er ikke udført nyere kliniske undersøgelser.

PATIENTOPLYSNINGER

Brugsanvisning og håndtering

Bemærk: Symmetrel bør opbevares utilgængeligt for børn.